Module aermicioi.aedi.storage.alias_aware

Interfaces

NameDescription
AliasAwareInterface for objects that are able to alias an identity and resolve an alias to original identity.